header banner
Default

De armste landen worden het hardst getroffen door stijgende rente


Table of Contents

  De armste landen ter wereld moeten steeds meer geld uittrekken om hun schuldeisers tevreden te stellen. Dit jaar steeg het bedrag met 35 procent tot meer dan 62 miljard dollar. Die extra lasten gaan ten koste van ziekenhuizen, scholen en ­infrastructuur, meldt de Wereldbank in haar jaarlijkse Debt Report. De komende jaren zullen de finan­ciële lasten voor de armste landen verder toenemen, is de verwachting.

  Sources


  Article information

  Author: William Juarez

  Last Updated: 1703169482

  Views: 773

  Rating: 4.6 / 5 (78 voted)

  Reviews: 98% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: William Juarez

  Birthday: 1929-07-16

  Address: 9952 Bennett Junctions Suite 460, Port Jamesview, HI 06583

  Phone: +4338219199849326

  Job: Dietitian

  Hobby: Stargazing, Raspberry Pi, Embroidery, Writing, Card Games, Animation, Tennis

  Introduction: My name is William Juarez, I am a unguarded, variegated, priceless, venturesome, unwavering, lively, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.